01 Sklypas

PARDUOTAS

05 Sklypas

Plotas: 7.03 aro

Kaina: 20'270 EUR

04 Sklypas

Plotas: 7.02 aro

Kaina: 23'127 EUR

03 Sklypas

Plotas: 7.02 aro

Kaina: 23'170 EUR

02 Sklypas

Plotas: 8.664 aro

Kaina: 25'900 EUR

08 Sklypas

Parduotas

07 sklypas

Plotas: 10.18 aro

Kaina: 25'900 EUR

06 Sklypas

Plotas: 10.15 aro

Kaina: 25'900 EUR

Parduotas

Sklypas Parduotas

Parduodas

Parduotas

Sklypas Parduotas

20 Sklypas

Plotas: 10,76 aro

Kaina:  24'999 EUR

19 Sklypas

Plotas: 14.9 aro

Kaina: 44'700 EUR

18 Sklypas

Plotas: 8.36 aro

Kaina: 25'900 EUR

17 Sklypas

Plotas: 8.34 aro

Kaina: 25'900 EUR

16 Sklypas

Plotas: 8.34 aro

Kaina: 25'900 EUR

15 Sklypas

Plotas: 8.34 aro

Kaina: 25'900 EUR

Parduotas

14 Sklypas

Plotas: 7.36 aro

Kaina: 23'170 EUR

10 Sklypas

Parduotas

12 Sklypas

Paruodas

Parduotas

11 Sklypas

Parduotas

Parduotas

Parduotas

21 sklypas

Plotas: 7.48 aro

Kaina: 20'196 EUR

22 sklypas

Plotas: 7.52 aro

Kaina: 20'304 EUR

23 sklypas

Plotas: 7.52 aro

Kaina: 20'304 EUR

24 sklypas

Plotas: 7.52 aro

Kaina: 20'304 EUR

25 sklypas

Plotas: 8.86 aro

Kaina: 23'922 EUR